Αρχιτεκτονική Εσωτ.Χώρων & Διακόσμηση - Ράνια Παυλίδου & Συνεργάτες -

TI KANOYME

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

TI KANOYME

Παρέχουμε υπηρεσίεσ αρχιτεκτονικήσ εσωτερικών χώρων & Διακόσμησησ υψηλού επιπέδου ξεκινώντασ από την αρχική ιδέα εωσ και την τελική υλοποίηση του έργου με ιδιαίτερη προσοχή στην λεπτομέρεια και το άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα.

Το γραφείο αρχιτεκτονικήσ εσωτερικών χώρων και διακόσμησησ Ρανια Παυλιδου & Συνεργατεσ, δραστηριοποιείται στην μελέτη και τον σχεδιασμό:

I. Κατοικιών

II. Εμπορικών - Επαγγελματικών Χώρων

III. Εκθεσιακών Περιπτέρων

IV. Ειδικών κατασκευών - Επίπλων

Αναλαμβάνουμε νέεσ κατασκευέσ από το σταδιο του δομικού σκελετού και μετά αλλά και ανακαινίσεισ υπαρχόντων χώρων.

Σε όλα μασ τα έργα, παράλληλα με την εξέλιξη τησ μελέτησ γίνεται εκτεταμένη έρευνα αγοράσ υλικών και μορφολογικών στοιχείων.

ο συντονισμόσ των συνεργείων, η συνεργασία με μελετητέσ σε θέματα ειδικού ενδιαφέροντοσ, η επιτόπου επίβλεψη και επίλυση κατασκευαστικών λεπτομερειών είναι ουσιαστικό μέροσ τησ δουλειάσ μασ, για ένα άρτιο τελικό αποτέλεσμα.

φροντίζουμε σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε ανεξαρτήτωσ μεγέθουσ και χρόνου εξέλιξησ, να προσφέρουμε μοναδική ταυτότητα και υψηλή ποιότητα.

Powered by MotoCMS

interioristas

2013